Rev.GeoCoding

استاندارد ها.

پروتکل ارتباطی : Restful

نوع خروجی: Json

قابلیتها.

امکان ارائه آدرس روان فارسی برای نقاط شهری

امکان برگشت بخشی از آدرس از جمله، شهر، منطقه، نزدیکترین خیابان اصلی، محله و غیره

ویژگیها.

امکان به کارگیری انواع روشهای آدرس دهی