سرویس جستجوی نقشه

استاندارد ها.

پروتکل ارتباطی : Restful

نوع خروجی: Json

قابلیتها.

 انتخاب عوارض بر اساس ویژگیهای توصیفی
بافر کردن یک پلی پلاین انتخاب شده
تقاطع بین پلی لاینها، و خطوط و
استخراج عوارض داخل یک پلی لاین

 ویژگیها.

پردازش سریع

کاربری آسان